Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020


Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 jest dokumentem określającym i koordynującym działania w zakresie polityki społecznej Powiatu Polickiego, ukierunkowanym na problemy osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. Podstawowym założeniem programu jest dążenie do stworzenia kompleksowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i wdrożenie rozwiązań, które umożliwiają im samodzielne życie.

Celem strategicznym Powiatowego Programu jest poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin, zamieszkałych na terenie Powiatu Polickiego poprzez prowadzenie działań sprzyjających ich aktywizacji społecznej i zawodowej.

Osiągnięcie celu strategicznego Powiatowego Programu ma być zrealizowane przez osiągnięcie pięciu celów operacyjnych:
1. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie potrzeb i praw osób niepełnosprawnych oraz instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
2. Zapewnienie dostępu do wczesnej diagnozy i wszechstronnej rehabilitacji umożliwiającej pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
3. Wspieranie aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
4. Wyrównanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do edukacji.
5. Tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.


Zadania realizowane w ramach poszczególnych celów operacyjnych mają wpłynąć na wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, które umożliwiają im funkcjonowanie w społeczności lokalnej oraz ograniczają zjawisko wykluczenia społecznego.
Elementem towarzyszącym wdrażaniu Powiatowego Programu jest jego monitorowanie i coroczna ocena jego realizacji. Systematyczne zbieranie oraz analizowanie ilościowych i jakościowych danych dotyczących poszczególnych zadań realizowanych w ramach celów operacyjnych pozwala na bieżące monitorowanie stopnia ich wykonania oraz wprowadzenie ewentualnych zmian. Wypełnianie zadań wynikających z Powiatowego Programu jest oparte na ścisłej współpracy władz powiatowych, gminnych, organizacji pozarządowych oraz instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, jako koordynator programu, przedstawia Radzie Powiatu raz w roku sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu.