Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

KANDYDACI UBIEGAJĄCY SIĘ O PEŁNIENIE RODZINY ZASTĘPCZEJ powinni spełniać następujące warunki:

 1. dać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 2. nie mieć i nie być pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 3. wypełniać obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 4. nie być ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 5. być zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
 6. przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 7. zapewniać odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 8. posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.

 

KANDYDACI DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ składają w PCPR następujące dokumenty:

 • wniosek kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wraz z uzasadnieniem i zgodą na udział w procedurze kwalifikacyjnej,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie wskazujące, że kandydat nie jest/nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona,
 • oświadczenia o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • oświadczenia wskazujące, że kandydat nie jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych,
 • zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zawierające informację czy kandydat jest zdolny do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • opinia o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
 • potwierdzenie zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • oświadczenie o dawaniu rękojmi należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.

 

Wzory wniosków i oświadczeń dostępne są w załączeniu.

Osoby zainteresowane lub chcące dowiedzieć się więcej zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach ul. Szkolna 2 do działu Pieczy Zastępczej lub pod numerem telefonu 91 317 02 28.

 

PROCEDURA KWALIFIKOWANIA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

 

OKREŚLENIE CELU PROCEDURY
Zapewnienie właściwej współpracy pomiędzy Zespołem Rodzinnej Pieczy Zastępczej
a kandydatami na pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

DEFINICJE I SKRÓTY
PCPR – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
ZRPZ – Zespół Rodzinnej Pieczy Zastępczej

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Zarządzeniem nr 41/2011 Starosty Polickiego z dnia 5 grudnia 2011 r. wyznaczone zostało na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Polickim.
 2. Procedurę kwalifikowania kandydata/kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzą pracownicy Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Kwalifikacja składa się z dwóch etapów:
  • I etap – wstępna kwalifikacja – kończy się wydaniem skierowania na szkolenie;
  • II etap – kwalifikacja końcowa – kończy się wydaniem zaświadczenia kwalifikacyjnego.
 3. Szkolenia dla kandydata/kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzone są przez podmioty posiadające wymagane prawem uprawnienia.

II. KWALIFIKACJA KANDYDATÓW

 1. Zgłoszenie kandydata/kandydatów.
  Osoby ubiegające się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zgłaszają się do ZRPZ osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem Internetu w celu uzyskania ogólnych informacji na temat pieczy zastępczej. Pracownik, z którym podjęto kontakt proponuje kandydatowi/kandydatom rozmowę wstępną w siedzibie PCPR.
 2. Rozmowa wstępna.
  Rozmowę wstępną z kandydatem/kandydatami przeprowadza uprawniony pracownik ZRPZ. W czasie rozmowy pracownik udziela informacji dotyczących procedury kwalifikowania, warunków stawianych kandydatowi/kandydatom, obowiązków rodzica zastępczego, które umieszczone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR i na stronie internetowej PCPR – www.pcpr.police.pl, wymaganej od kandydata/kandydatów dokumentacji oraz specyfiki funkcjonowania rodzin zastępczych i trudności w pełnieniu funkcji rodzica zastępczego. Pracownik informuje również o limicie rodzin zastępczych zawodowych określonym w 3-letnim Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej, dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR i ww. stronie internetowej PCPR.
 3. Złożenie wymaganych dokumentów.
  Kandydat/kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej składa/ją w PCPR następujące dokumenty:
  1. wniosek kandydata/kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wraz z uzasadnieniem oraz oświadczeniem o zapoznaniu się i akceptacją procedury kwalifikowania kandydatów – załącznik nr 1 do niniejszej procedury,
  2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 2 do niniejszej procedury,
  3. następujące oświadczenia, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej procedury:
   • oświadczenie wskazujące, że kandydat nie jest/nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie jest mu/jej ograniczona ani zawieszona,
   • oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
   • oświadczenie wskazujące, że kandydat nie jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych,
   • oświadczenie o niekaralności,
  4. oświadczenie o dawaniu rękojmi należytego sprawowania pieczy zastępczej – załączniki nr 4a i 4b do niniejszej procedury.
  5. zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zawierające informację czy kandydat jest zdolny do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  6. opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawiona przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,
  7. potwierdzenie zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  8. świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej lub prowadzonego przez ośrodek adopcyjny.
 4. Spotkanie w miejscu zamieszkania kandydata/kandydatów
  Po wcześniejszym ustaleniu terminu uprawnieni pracownicy ZRPZ przeprowadzają z kandydatem/kandydatami na pełnienie funkcji rodziny zastępczej badanie pedagogiczne oraz wywiad w miejscu zamieszkania w celu ustalenia warunków socjalno-bytowych kandydata/kandydatów. W przypadku, gdy rodzinę zastępczą zamierzają tworzyć małżonkowie, na spotkaniu wymagana jest obecność obojga kandydatów.
 5. Sporządzenie przez ZRPZ opinii dotyczącej spełniania wymogów dla kandydata/kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej
  Uprawniony pracownik ZRPZ na podstawie spotkania przeprowadzonego w miejscu zamieszkania kandydata/kandydatów i zgromadzonych dokumentów sporządza opinię dotyczącą spełniania przez kandydata/kandydatów na pełnienie funkcji rodziny zastępczej wymogów, określonych w art. 42 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2016 r. poz. 575). Jeśli opinia jest pozytywna uprawniony pracownik ZRPZ przekazuje informację psychologowi o konieczności zorganizowania badania psychologicznego dla kandydatów.
 6. Badanie psychologiczne kandydata/kandydatów
  Kandydat/kandydaci wypełnia/ją kwestionariusze służące do oceny predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Dodatkowo psycholog prowadzi rozmowę diagnostyczną z kandydatem/kandydatami.  Następnie psycholog sporządza opinię psychologiczną o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
 7. Wstępna akceptacja kandydata/kandydatów
  Dyrektor PCPR na zebraniu zespołu pracowników ZRPZ podejmuje decyzję dotyczącą zakwalifikowania kandydatów do udziału w szkoleniu – załączniki nr 5a i 5b do niniejszej procedury. Jeżeli decyzja jest pozytywna uprawniony pracownik powiadamia telefonicznie kandydata/kandydatów o wstępnej akceptacji i skierowaniu na szkolenie.
 8. Szkolenie
  Uprawniony pracownik ZRPZ kieruje kandydata/kandydatów na szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Kandydat/kandydaci oczekują na termin rozpoczęcia szkolenia i informację od podmiotu prowadzącego szkolenie. Jeżeli termin udziału w szkoleniu jest dla kandydata/kandydatów niedogodny, kandydat/kandydaci informują PCPR i podmiot prowadzący szkolenie o konieczności zmiany terminu szkolenia. Po ukończeniu szkolenia kandydat/kandydaci otrzymuje/ą zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane przez podmiot prowadzący szkolenie i jego kopię dostarcza/ją do PCPR.
 9. Zaświadczenie kwalifikacyjne
  Kandydaci składają wniosek do PCPR celem uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego – załącznik nr 6 do niniejszej procedury. Uprawniony pracownik ZRPZ na wniosek kandydata/kandydatów wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie szkolenia oraz spełnianie wymogów formalnych. Następnie ZRPZ przekazuje wydane zaświadczenie do właściwego Sądu Rejonowego oraz kandydatowi/kandydatom.
 10. Oczekiwanie na dziecko
  Dane kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej umieszczane są w rejestrze danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka prowadzonym przez ZRPZ, o którym mowa w art. 46 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2016 r. poz. 575). W przypadku kandydatów do prowadzenia rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka PCPR przedstawia kandydatom propozycję terminu podpisania umowy w w/w zakresie stosownie do limitu rodzin zastępczych zawodowych na dany rok kalendarzowy.
 11. Umieszczenie dzieci
  Umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej następuje na podstawie Postanowienia Sądu. PCPR przygotowuje rodzinę zastępczą na przyjęcie dziecka udzielając informacji o dziecku i przekazując posiadaną dokumentację dziecka zgodnie z art. 47 pkt 1 ust 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2016 r. poz. 575).