Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
logo PCPR Police

W dniu 6 listopada 2014 otwarto w Policach Centrum Integracji Społecznej "SOS"  przy ul. Korczaka 5. Centrum Integracji Społecznej (CIS) powstało w ramach projektu "Tratwa" dla osób po kryzysach psychicznych, realizowanego wspólnie z PCPR Police, Stowarzyszeniem "SOS dla rodziny", Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Policach, Powiatowym Urzędem Pracy w Policach oraz we współpracy z Powiatem Polickim i Gminą Police.

Uczestnicy CIS-u w Policach to w dużej mierze osoby po kryzysach psychicznych oraz ze zdiagnozowaną chorobą psychiczną. Z tego względu działania w ramach reintegracji społecznej mają na celu wspieranie rozwoju osobistego i nabywanie umiejętności społecznych, służą poprawie jakości życia wśród innych ludzi i osiągnięciu poczucia satysfakcji osobistej.

CIS jest miejscem świadczącym pomoc osobom, które w wyniku różnych okoliczności są długotrwale bezrobotne, ale pragną wrócić do pracy i wprowadzić pozytywne zmiany w swoje życie. Nasi uczestnicy objęci są programami reintegracji zawodowej i społecznej, których cel stanowi aktywizacja i rozwój osoby zarówno w aspekcie zawodowym, jak i osobistym.

Osoby po kryzysach psychicznych mają ogromną trudność w powrocie do aktywności na tle społecznym i zawodowym, z tego względu w ramach reintegracji społecznej proponujemy:

 • pomoc doradcy zawodowego w szukaniu stałego zatrudnienia,
 • pomoc pracownika socjalnego w poprawie sytuacji życiowej i sprawach urzędowych,
 • wsparcie psychologa i pedagoga,
 • zajęcia i warsztaty grupowe,
 • wsparcie psychiatry.

Uczestnictwo w zajęciach pozwala na nabycie umiejętności sprawniejszego funkcjonowania w środowisku zawodowym i powrotu na otwarty rynek pracy. W ramach reintegracji zawodowej organizujemy zajęcia w grupach o profilu:

 • gastronomiczno-hotelarskim,
 • ogólnobudowlanym,
 • porządkowym i pielęgnacji terenów zielonych.

Stabilność i powtarzalność zadań oraz różnorodny poziom trudności wykonywania poszczególnych działań sprawia, że każdy uczestnik może odnaleźć dla siebie miejsce umożliwiające rozwój zawodowy, wzmocnienie poczucia sprawstwa oraz wiarę we własne siły i możliwości.

Zajęcia w Centrum Integracji Społecznej "SOS" przy ulicy Korczaka w Policach umożliwiają uczestnikom doświadczenie realnej pracy, która jest użyteczna społecznie. Praktyczny wymiar pracy, nabywanie umiejętności zawodowych z zakresu gastronomi w rzeczywistym lokalu oraz kontakt z klientem sprawia, że uczestnicy widzą sens swoich działa oraz wzrasta motywacja do podejmowania zmian.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Centrum "SOS" muszą być zarejestrowane w Urzędzie Pracy i posiadać status osoby bezrobotnej, bez prawa do zasiłku. Powinny one także zawrzeć kontrakt socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej – w całej procedurze przyjęcia pomoże nasz pracownik socjalny.

Uczestnik Centrum "SOS" ma zagwarantowane:

 • zatrudnienie socjalne,
 • świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych,
 • odprowadzanie składki emerytalno - rentowej,
 • ubezpieczenie z tytułu nieszczęśliwych wypadków,
 • możliwość dofinansowania książeczki do celów sanitarno - epidemiologicznej,
 • wyposażenie w niezbędne narzędzia pracy, odzież ochronną,
 • ciepły posiłek każdego dnia,
 • szkolenia bhp i ppoż.
 • pracownicze badania lekarskie.