Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
osoba niepełnopsrawna na wózku wrzuca kartę do głosowania do urny wyborczej

Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie. Skorzystanie z tej formy głosowania wymaga zgłoszenia przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego do swojego urzędu gminy. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 27 października 2014 r.

Można to zrobić ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej. Zgłoszenia powinno zawierać:

  • imię i nazwisko wyborcy,
  • imię ojca,
  • datę urodzenia,
  • numer PESEL,
  • oświadczenie wyborcy o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie,
  • wskazanie wyborów, których zgłoszenie dotyczy,
  • a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy także dołączyć kopię aktualnego orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności.

Jeżeli wyborca chciałby otrzymać karty do głosowania z nakładkami w alfabecie Braille’a, powinien to wyraźnie napisać w zgłoszeniu.

Można również skorzystać przy głosowaniu z instytucji pełnomocnika. Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osoby powyżej 75. roku życia mogą upoważnić zaufaną osobę do oddania głosu w jej imieniu. Taka osoba nazywana jest pełnomocnikiem. Pełnomocnik głosuje osobiście w lokalu wyborczym w imieniu danego wyborcy.

Więcej informacji o możliwościach oddania głosu w wyborach dla osób z niepełnosprawnością w poradniku wyborcy na stronie www.niepelnosprawni.pl

Szczegółowe informacje o zasadach głosowania dla osób z niepełnosprawnościami w poszczególnych gminach:

gmina Police

Teresa Bilecka, Elżbieta Smolińska, tel. 91/ 431 18 04
Katarzyna Kamińska, Magdalena Zimna, tel. 91/ 431 18 05

gmina Kołbaskowo

tel.  91/ 311 95 10

gmina Dobra

tel. 91/ 311 30 48

gmina Nowe Warpno

tel. 91/ 312 96 60