Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Logo PCPR Police

Dnia 9 kwietnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji opiniującej wnioski o przyznanie dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Komisja składała się z: pracownika socjalnego, członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz członka Komisji Zdrowia, Bezpieczeństwa, Pomocy Społecznej i Polityki Rodzinnej Rady Powiatu w Policach.

Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja kierowała się „Kryteriami przyznawania w Powiecie Polickim dofinansowania, ze środków PFRON, uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych”. Kryteria te, zgodnie z uchwałą nr XXII/2014 Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Policach z dnia 20 marca 2014 r. uzyskały pozytywną opinię, a następnie Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Nr 08/2014 z dnia 03 kwietnia 2014 r. zostały przyjęte do realizacji. (w załączniku zamieściliśmi obowiązujące Kryteria)

Na podstawie listy osób utworzonej przez Komisję, Dyrektor PCPR w Policach przyznał dofinansowanie do wysokości środków przeznaczonych na ten cel.
Przyznano dofinansowanie w kwocie 99 971,00 zł.
Kwota ta podzielona została w następujący sposób:

  • 20 dzieci – (zaliczane do tzw. I grupy wg Kryteriów);
  • 8 osób od 17-24 roku życia uczących się i niepracujących – (zaliczane do tzw. I grupy wg Kryteriów);
  • 19 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które nigdy nie korzystały z dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – (zaliczane do tzw. II grupy wg Kryteriów);
  • 20 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które nigdy nie korzystały z dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – (zaliczane do tzw. II grupy wg Kryteriów);
  • 4 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności – (zaliczane do tzw. III grupy wg Kryteriów);
  • 45 opiekunów ww. osób, którym niezbędna jest pomoc drugiej osoby podczas pobytu na turnusie rehabilitacyjnym.

Informujemy, iż rozdysponowana została w całości kwota przeznaczona na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych.

W przypadku otrzymania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na ww. cel osoby, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie zostaną niezwłocznie poinformowane o możliwości ponownego ubiegania się o dofinansowanie.