Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Logo Aktywny Samorząd

INFORMUJEMY, IŻ NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ POMIĘDZY POWIATEM POLICKIM A PAŃSTWOWYM FUDNUSZEM REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH ROZPOCZĘŁO REALIZACJĘ PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD 2014”.


Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Cele szczegółowe programu w 2014 roku:

  1. przygotowanie beneficjentów programu z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego,
  2. przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych,
  3. umożliwianie beneficjentom programu aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie,
  4. poprawa szans beneficjentów programu na rywalizację o zatrudnienie na otwartym rynku pracy poprzez podwyższanie kwalifikacji,
  5. wzrost kompetencji osób zaangażowanych w proces rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pracowników lub pracujących na rzecz jednostek samorządu  terytorialnego lub organizacji pozarządowych.

Program w  2014 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu;
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie inwalidzkim;
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:


MODUŁ I
Wnioski przyjmowane w trybie ciągłym
od 07 KWIETNIA 2014 r. do 30 SIERPNIA 2014 r.


MODUŁ II
Wnioski przyjmowane w dwóch terminach

od 06 MARCA do 30 MARCA 2014 r. (semestr letni roku akademickiego/szkolnego)
od 01 SIERPNIA do 30 WRZEŚNIA 2014 r. (semestr zimowy roku akademickiego/szkolnego)


(w przypadku wysyłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego)


Harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II

30.03.2014 Termin zakończenia przyjmowania wniosków w ramach aktualnego semestru/półrocza
31.05.2014 Termin zakończenia wypłaty dofinansowania w ramach aktualnego semestru/półrocza
30.09.2014 Termin zakończenia przyjmowania w 2014 roku wniosków w ramach programu
31.01.2015 Termin zakończenia wypłat dofinansowania wniosków w ramach programu (w odniesieniu do wniosków złożonych w 2014 r.)
30.06.2015 Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2014 roku - do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Szkolna 2, 72-010 Police

Interesanci przyjmowani są:
Poniedziałek: 7:30 – 16:00
Wtorek: 7:30 – 15:30
Środa: 7:30 – 15:30
Czwartek: 7:30 – 15:30

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w PCPR w Policach, Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Szkolna 2 oraz  na stronie internetowej www.pcpr.police.pl w zakładce DRUKI DO POBRANIA / AKTYWNY SAMORZĄD 2014.

Więcej informacji można uzyskać w załącznikach poniżej oraz w Dziale Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul Szkolna 2, tel. 91 317-02-28 wew. 25.