Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Logo Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny

Informujemy że, w 2014 r. Powiat Policki po raz kolejny przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II”, współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Zgodnie z Uchwałą nr 96/2013 Zarządu PFRON z dnia 31 grudnia 2013 r. wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację każdego projektu nie może przekroczyć:

  • 60% kosztów jego realizacji w przypadku obszarów A, B, C;
  • 80% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru D;
  • 25% kosztów jego realizacji w przypadku obszaru E.

Natomiast wysokość środków na realizację obszaru G programu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 50% środków algorytmu zaplanowanych przez powiat na zadania własne z zakresu aktywizacji zawodowej.

Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizacje programu mogą być objęte w ramach:

  1. obszaru A (wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny) – część kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny;
  2. obszaru B (likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania – część kosztów likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach powiatowych i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  3. obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – część kosztów utworzenia spółdzielni socjalnej w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;
  4. obszaru D (likwidacja barier transportowych) – część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych;
  5. obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – wymagany wkład własny beneficjentów w projekty dotyczące aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
  6. obszaru F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – część kosztów utworzenia warsztatów terapii zajęciowej (prace adaptacyjne, modernizacja lub rozbudowa obiektu, zakup niezbędnego wyposażenia);
  7. obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).

Koszty wynikające z zadań, o których mowa w art.: 11, 12a, 13, 26, 26d, 26e, 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.)

Uwaga: Projekty w zakresie obszaru B, C, D, F i G  można składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Policach w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01 lutego 2014 r. do 15 kwietnia 2014 r.
Projekty w zakresie obszaru A składać należy w jednostce samorządu województwa.

Wszelkie informacje o programie (treść programu, procedury realizacyjne oraz wnioski) dostępne są na stronach internetowych www.pfron.org.pl. w zakładce Programy i zadania PFRON. Informacje można uzyskać także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach (Dziale Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), ul. Szkolna 2, tel. 91 317 02 28 wew. 25