Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Logo programu 5+1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczyna ostatnią już edycję Projektu „5+1”.

Projekt jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach od końca 2011 roku.
Skierowany jest do niepracujących osób niepełnosprawnych  posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących na terenie Powiatu Polickiego.
Projekt nastawiony jest przede wszystkim na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i na zwiększenie zatrudnienia w tej grupie.

W ramach udziału w Projekcie zapewniamy między innymi:

 1. staże zawodowe dostosowane do umiejętności oraz doświad-czenia uczestnika, a także do wymogów  stawianych przez rynek pracy (za udział w stażu Uczestnik otrzymuje stypendium stażowe);

 2. wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej;

 3. turnus edukacyjno – integracyjny wraz z rehabilitacją;

 4. możliwość skorzystania z porad psychologa oraz doradcy zawodowego;

 5. szansę na odbycie odpowiedniego szkolenia zawodowego zwiększającego umiejętności i podnoszącego kwalifikacje zawodowe i edukacyjne.

 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 5+1

I. Uczestnikiem projektu może być (osoba musi łącznie spełniać poniższe warunki):

 • osoba niepełnosprawna legitymująca się stopniem niepełnosprawności;

 • w wieku: powyżej 16 roku życia;

 • zamieszkująca w Powiecie Polickim;

 • niezatrudniona.

 

II. Wymagane dokumenty na etapie rekrutacji:

 • formularz rekrutacyjny (dostępny w Biurze Projektu, w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w załączeniu);

 • ankieta wstępna (dostępny w Biurze Projektu, na stronie internetowej, w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w załączeniu).

 

III. Wymagane dokumenty po zakwalifikowaniu się do projektu:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (do wglądu);

 • zaświadczenie o sytuacji na rynku pracy (wydawane przez Urząd Pracy);

 • CV (życiorys);

 • Deklaracja Uczestnictwa (dostępna w Biurze Projektu).

 

Formularze rekrutacyjne oraz ankiety wstępne należy składać do 20 lutego 2014r. osobiście do Biura Projektu (ul. Tanowska 8, 72-010 Police; pok. 21 lub w siedzibie PCPR na ul. Szkolnej 2 w Dziale Aktywizacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), bądź przesyłać na powyższy adres drogą pocztową z dopiskiem „Rekrutacja do Projektu 5+1”.
Wszelkich informacji udziela pracownik Biura Projektu: Magdalena Kamińska tel. (91) 42 40 700 wew. 205.

INFORMACJA DODATKOWA DLA KANDYDATA!

Po złożeniu formularza rekrutacyjnego oraz ankiety wstępnej zostanie sporządzona lista rankingowa kandydatów. Każdemu kandydatowi zostanie przydzielona punktacja opierająca się między innymi o kryteria:

 • stopnia niepełnosprawności,

 • zamieszkiwania z dala od ośrodka miejskiego,

 • potrzeby pomocy drugiej osoby.

 

Szczegółowych objaśnień dotyczących powyższych kryteriów udzieli pracownik Projektu.

Na podstawie uzyskanych punktów zostanie sporządzona lista główna osób zakwalifikowanych do Projektu. W przypadku uzyskania tej samej liczby punk-tów przez dwie osoby na ostatnich pozycjach listy decydować będzie kolej-ność zgłoszeń. Sporządzona zostanie także lista rezerwowa osób, które nie zakwalifikowały się na listę główną według malejącej liczby punktów.

Udział w Projekcie jest BEZPŁATNY!
ZAPRASZAMY!