Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczyna kolejną edycję Projektu „5+1”. Projekt 5+1 jest realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach od końca 2011 roku. Jest on skierowany do niepracujących osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących na terenie Powiatu Polickiego. Projekt nastawiony jest przede wszystkim na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i na zwiększenie zatrudnienia w tej grupie.


Podczas udziału w Projekcie zapewniamy między innymi:

 1. Staże zawodowe dostosowane do umiejętności oraz doświadczenia uczestnika, a także do wymogów  stawianych przez rynek pracy (za udział w stażu przewidywane wynagrodzenie);
 2. Wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej;
 3. Turnus edukacyjno – integracyjny wraz z rehabilitacją;
 4. Możliwość skorzystania z porad psychologa oraz dorady zawodowego;
 5. Szansę na odbycie odpowiedniego szkolenia zawodowego zwiększającego umiejętności i podnoszącego  kwalifikacje zawodowe i edukacyjne.

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE 5+1

I. Uczestnikiem projektu może być (łącznie spełniać poniższe warunki):
 1. osoba niepełnosprawna legitymująca się stopniem niepełnosprawności,
 2. w wieku: powyżej16 roku życia,
 3. zamieszkująca w powiecie polickim,
 4. niezatrudniona.
II. Wymagane dokumenty na etapie rekrutacji:
 1. formularz rekrutacyjny (dostępny w Biurze Projektu, w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do pobrania w załącznikach),
 2. ankieta wstępna (dostępny w Biurze Projektu, w Dziale Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do pobrania w załączeniach).
III. Wymagane dokumenty po zakwalifikowaniu się do projektu:
 1. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (do wglądu),
 2. zaświadczenie o sytuacji na rynku pracy (wydawane przez Urząd Pracy),
 3. CV (życiorys),
 4. deklaracja Uczestnictwa (dostępna w Biurze Projektu).

Formularze rekrutacyjne oraz ankiety wstępne należy składać do 20 lutego 2013r. osobiście do Biura Projektu (ul. Tanowska 8, 72-010 Police; pok. 21 lub w siedzibie PCPR na ul. Szkolnej 2 w Dziale Aktywizacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), bądź przesyłać na powyższy adres drogą pocztową z dopiskiem „Rekrutacja do Projektu 5+1”. Wszelkich informacji udziela pracownik Biura Projektu: Magdalena Kamińska tel. (91) 42 40 700 wew. 205.

INFORMACJA DODATKOWA DLA KANDYDATA!
Po złożeniu formularza rekrutacyjnego oraz ankiety wstępnej zostanie sporządzona lista rankingowa kandydatów. Każdemu kandydatowi zostanie przydzielona punktacja opierająca się między innymi o kryteria:
 1. niepełnosprawności,
 2. zamieszkiwania z dala od ośrodka miejskiego,
 3. potrzeby pomocy drugiej osoby,
 4. motywacji do podjęcia zatrudnienia.
Szczegółowych objaśnień dotyczących powyższych kryteriów udziela pracownik Projektu.

Na podstawie uzyskanych punktów zostanie sporządzona lista główna osób zakwalifikowanych do Projektu. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez dwie osoby na ostatnich pozycjach listy decydować będzie kolejność zgłoszeń. Sporządzona zostanie także lista rezerwowa osób, które nie zakwalifikowały się na listę główną według malejącej liczby punktów.

Udział w Projekcie jest BEZPŁATNY! ZAPRASZAMY!